top of page

מאמריו

 

Please reload

מונוגרפיות מדעיות - עברית‎

01

מיכאל רוזנק, 'גלות וארץ ישראל בהגותו של אליעזר ברקוביץ: חשיבה מחודשת אך נורמטיבית', ארץ ישראל בהגות היהודית במאה העשרים

אביעזר רביצקי (עורך), הוצאת יד בן צבי, ירושלים תשס"ה, עמ' 559-539

ברקוביץ: דמות הלכתית, פילוסופית ומחנכת; ארץ ישראל: מעון שבתה של היהדות; הלכה והיסטוריה; טיב קדושת הארץ; הפילוסופיה של היהדות של ברקובץ; הגלות: צמצום ושיתוק היהדות; השיבה לארץ ישראל והיסטוריה של אמונה; תורת ארץ ישראל.

לצפיה והורדה (גוגל דוקס)

02

מיכאל רוזנק, 'היהדות "בתוככי המודרנה" במשנתו החינוכית של יוסף אחיטוב'

א' שגיא ונ' אילן (עורכים), תרבות יהודית בעין הסערה, הוצאת מרכז יעקב הרצוג בקיבוץ עין צורים והקיבוץ המאוחד, תל אביב תשס"ב, עמ' 140-117

בין אורתודוקסיה למודרנה-יהדות של מקף; החיים בין שני עולמות משלימים או סותרים?  דיאלוג שהוא משא ומתן תרבותי; הומניזם וטרנסצנדנטיות בעולמו של אחיטוב; הקהילה, הפרט והחינוך.

לצפיה והורדה (גוגל דוקס)

03

מיכאל רוזנק, 'היהודי המחונך: שלושה דגמים מודרניים'

עיצוב ושיקום: אסופת מאמרים לזכרם של פרופ' עקיבא א. סימון ופרופ' קרל פרנקנשטיין (בעריכת צבי לם), ירושלים, מאגנס, 1996, עמ' 277-265

שלושה דרכי חינוך לאור פול טיליך: חינוך כהכנסה, הטכני וההומניסטי וזיקתם לחינוך היהודי; הרש"ר הירש, מרדכי קפלן וע"א סימון

לצפיה והורדה (גוגל דוקס)

מיכאל רוזנק, 'תרבות, דת וסבירות: קווים לדמותה החינוכית של "יהדות כתרבות"'

דרך הרוח: ספר היובל לאליעזר שביד, יהוידע עמיר (עורך), המכון למדעי היהדות ע"ש מנדל ומכון ון ליר בירושלים, ירושלים תשס"ה, עמ' 162-137

היהדות כתרבות על פי שביד; בין תיאוריה לפילוסופיה חינוכית; תרגום בחינוך; יצירת עולם תרבותי ומבנה סבירות; העולם האובייקטיבי המסודר לעומת עולם האימה; לימוד תורה במחיצת האדם התרבותי

לצפיה והורדה (גוגל דוקס)

04

מיכאל רוזנק, 'ישראל כמוקד לחינוך יהודי בתפוצות' (עם ג'נט אביעד)

חינוך בחברה מתהווה, הקיבוץ המאוחד ומכון ון-ליר, ירושלים תשמ"ה, עמ' 799-744

ניסיונות ההשתלבות של היהדוים במרחב הכללי והאכזבה; הציונות והמאבק על היהדות כדת או לאום; חשיבות מדינת ישראל ליהודי הגולה – התלות ההדדית; תוכניות החינוך בישראל עם הפנים ליהדות התפוצות.

לצפיה והורדה (גוגל דוקס)

05

מונוגרפיות מדעיות - לועזית

01

Michael Rosenak, "Trends and Problems in Current Jewish Educational Scholarship"

M. Rosenak (ed.), Introduction to Studies in Jewish Education, Vol. II, , Melton Centre for Jewish Education in the Diaspora, Hebrew University, 1985, pp. 9-18

מיכאל רוזנק, מגמות ואתגרים בחינוך היהודי בזמננו

לצפיה והורדה (גוגל דוקס)

bottom of page