top of page

מערכי שיעור

מורים ומורות יקרים, אתר זה מבקש להנגיש מרחב עשיר של מערכי שיעור בנושאים שהיו קרובים ללבו של פרופ' מיכאל רוזנק בהקשרים חינוכיים ובית ספריים. אנו מקווים שתמצאו אתר זה מועיל, ונשמח לכל הערה היכולה לשפר ולהעשיר.

בית המדרש  רשת בתי מדרש

 

בית המדרש  תא שמע – מליץ

 

בית המדרש  תמורה – יהדות ישראלית

 

בית המדרש  מרכז יעקב הרצוג

 

בית המדרש  מעגל טוב

 

בית המדרש  ממזרח שמש

 

בית המדרש  מכון שלום הרטמן

 

בית המדרש  מכון גנדל

 

בית המדרש  מדרשיות שכטר

 

בית המדרש  טבע עברי

 

בית המדרש  המדרשה באורנים

 

בית המדרש  הלל ישראל

 

בית המדרש  גשר - מפעלים חינוכיים

 

בית המדרש  בינה

 

בית המדרש  אסכולות

 

בית המדרש  אלול

 

אתר אד לחינוך – מערכי שיעור

 

מט"ח תרבות ישראל

 

מט"ח – מקרא:

 

מט"ח היסטוריה של עם ישראל

 

פעולה חיה – זכויות בעלי חיים וחינוך יהודי

 

כל ישראל חברים– מארג – אוסף שיעורים הפעלות ומאמרים מעגל החיים ופרשות שבוע

 

המרכז לתוכניות לימודים 

 

הסתדרות המורים – הרצאות ומערכי שיעור

 

כל ישראל חברים: מערכי שיעור – מעגל השנה; פיוט; ערבות; בתי מדרש; מנהיגות; חינוך וחברה; צדק וצדקה; חכמי הספרדים

 

סנונית – מקרא, תושב"ע ויהדות

 

סנונית: היסטוריה ופילוסופיה

 

 

bottom of page