top of page

מאמריו

 

Please reload

מאמרים אנציקלופדיים וביקורות על מאמרים וספרים-עברית‎

01

מיכאל רוזנק, "היהדות השמרנית והקונסרבטיבית וההלכה"

לצפיה והורדה (גוגל דוקס)

מיכאל רוזנק, 'מדינת ישראל'

אברהם שפירא (עורך), לקסיקון התרבות היהודית בזמננו - מושגים, תנועות, אמונות, הוצאת עם עובד, תל-אביב תשנ"ג, עמ' 277-272.

לצפיה והורדה (גוגל דוקס)

02

03

מיכאל רוזנק, 'פלורליזם וסובלנות: הערות והבהרות אחדות'

יעקב עירם (עורך), סובלנות ופלורליזם בחברה הישראלית, הקתדרה לחינוך לערכים, לסובלנות ולשלום ביה"ס לחינוך, אוניברסיטת בר-אילן תשנ"ז, עמ' 69-73

לצפיה והורדה (גוגל דוקס)

מיכאל רוזנק, 'בין אמונה ומחשבה'

מיכאל רוזנק, 'בין אמונה ומחשבה', פתחים (נובמבר 1976), עמ' 56-48; מאמר ביקורת על ספרו של אליעזר ברקוביץ Major Theme in Modern Philosophies of Judaism - היש פילוסופיה יהודית? בעקבות הרמן כהן, קפלן-בובר-רוזנצוויג ועוד

לצפיה והורדה (גוגל דוקס)

04

מיכאל רוזנק, 'לקראת הגדרת העיקרים של היהדות בדורנו'

פתחים  (מרץ 1981), עמ' 36-34: על תורה מן השמים כ[1] חיים במסגרת מצוות [2] חיים בתוך עם ישראל [3] טיפוח זיקה לאלוהים

לצפיה והורדה (גוגל דוקס)

05

מאמרים אנציקלופדיים וביקורות על מאמרים וספרים-לועזית

01

Michael Rosenak, "The Thought of Baruch Kurzweil"

Immanuel 8 (Spring 1978), pp. 118-124

מיכאל רוזנק, הגותו של ברוך קורצוויל, ביקורת על ספרו "לנוכח המבוכה הרוחנית של דורנו" (1976)

דיון על הגותם של רוטנשטרייך, ברויאר, בובר, רוזנצוויג וסולובייצ'יק: על ציונות והמפגש שבין מסורת למודרנה בלימודים האקדמאיים

לצפיה והורדה (גוגל דוקס)

Michael Rosenak, Religion and religious atitude in Israel

לצפיה והורדה (גוגל דוקס)

02

03

Michael Rosenak, Shabath and Holidays in Israel

לצפיה והורדה (גוגל דוקס)

bottom of page