top of page

מאמריו

 

ספרים וכתבי עת - עריכה ומאמרי מבוא / עברית
Please reload

מיכאל רוזנק ואשר שקדי, זהות יהודית וקיום יהודי: מדריך למורה

האוניברסיטה העברית, המרכז לחינוך יהודי בתפוצות ובי"ס "תרבות" (מהדורה ניסויית), 1979), מהדורה שנייה  1984 (71 עמודים).

יצירת דיון פתוח ומאתגר רב קולי על זהות יהודית, עידוד התלמיד להכריע תוך כדי קשב לקולות שונים

לצפיה והורדה (גוגל דוקס)

01

מיכאל רוזנק ואשר שקדי (עורכים), בין אדם לחברו: מדריך למורה והנחיה לסדנת מורים

המכון הפדגוגי לתפוצות (מהדורה ניסויית), ירושלים 1981  (164 עמודים).

מבחר סיפורים שמתוכם עולות דילמות מוסריות, אשר אין להן פיתרונות פשוטים. התלמידים נקראים לגלות מהם העימותיים הערכיים הגלומים במקורות ולעמוד על אפשרויות הפעולה השונות הקיימות. בין נושאי הדיון: הלבנת פנים, כבוד הזולת, עשיית שלום ומעורבות.

לצפיה והורדה (גוגל דוקס)

02

מיכאל רוזנק (עם אשר שקדי ויונתן כהן), האדם משנה את עצמו 

אבן יהודה, הוצאת רכס, 1993 (כולל מדריך למורה וספר פעילויות).  

התיקון העצמי והשתנות האדם. על התשובה. מהו האדם המשתנה; סיפור יוסף כמודל לתשובה; על הגזילה; הבחירה; האדם נולד זכאי או חייב.

לצפיה והורדה (גוגל דוקס)

03

האדם משנה את עצמו חוברת מקורות לתלמיד

לצפיה והורדה (גוגל דוקס)

04

מיכאל רוזנק ויונתן כהן, המדרש ואנחנו: מורה למדריך 

המכון הפדגוגי לתפוצות, ירושלים  1983, מהדורה ניסויית (115 עמודים)

מהי האגדה בעיני התלמידים וכיצד ניתן להנחילה? הצגת האגדה כספרות המתארת שאלות פילוסופיות ומוסריות על משמעות החיים, על אלימות ושלום, מהי החברה האידאלית, על הסבל היהודי בהיסטוריה. 

לצפיה והורדה (גוגל דוקס)

05

מיכאל רוזנק ואשר שקדי, זהות יהודית וקיום יהודי: מדריך למורה 

האוניברסיטה העברית, המרכז לחינוך יהודי בתפוצות ובי"ס "תרבות" (מהדורה ניסויית), 1979), מהדורה שנייה  1984 (71 עמודים)

יצירת דיון פתוח ומאתגר רב קולי על זהות יהודית, עידוד התלמיד להכריע תוך כדי קשב לקולות שונים. 

לצפיה והורדה (גוגל דוקס)

06

ספרים וכתבי עת - עריכה ומאמרי מבוא / לועזית

01

Michael Rosenak, Modern Problems in Judaism and Jewish Education (a Reader with Editor's Introduction)

Academon 1970

מיכאל רוזנק (עורך), אתגרים יהודיים וחינוך יהודי-קובץ מקורות והקדמה של מיכאל רוזנק

לצפיה והורדה (גוגל דוקס)

02

Michael Rosenak & Y. Rich (Eds.), Abiding challenges: research perspectives on Jewish education: studies in memory of Mordechai Bar-Lev

Freund Pub. House: Bar-Ilan University, London Tel Aviv 1999

מיכאל רוזנק וישראל ריץ' (עורכים) מחקרים בחינוך היהודי-ספר זיכרון למרדכי בר לב.

לצפיה והורדה (גוגל דוקס)

bottom of page