top of page

מאמריו

 

הגות פילוסופית ותיאוריה פדגוגית - עברית
Please reload

01

מיכאל רוזנק, דילמות ביחסים בין ישראל לבין התפוצות

מתוך: סקירה חודשית, קצין חינוך ראשי, 31 מס' 4-3, מארס-אפריל 1984), עמ' 72—87

בין זהות יהודית מסורתית בגולה לבין יהודיות חילונית בישראל, בין גאולה לגלות; ציונות; בעיית הנאמנות הכפולה של יהודי התפוצות; השואה, אנטי ציונים, כנעניות וירידה מן הארץ.

לצפיה והורדה (גוגל דוקס)

מיכאל רוזנק, 'דמויות יהודיות ודרכי חינוכן'

צ' לם (עורך), בית-ספר וחינוך, מאגנס, ירושלים תשמ"ה, עמ'  247-235

האם אדם יכול להיות גם יהודי וגם מודרני?  תגובות שונות: סוגי היהודי המודרני: הקיומי, הזהותי, האידיאליסטי, הלאומי-חילוני, ההלכתי תיאולוגי, יהודי בן דת משה – ביאור עולמם

לצפיה והורדה (גוגל דוקס)

02

03

דת, מסורת ומודרנה והשלכותיהן על מערכת החינוך

רב שיח עם יונתן כהן ודב רפל

האם תיתכן הידברות בין שתי שפות תרבות - המודרנית והמסורתית – לנוכח הפוסט מודרנה הכופרת בשפות? עד כמה מושגי צדק ושיוויון מעוגנים במסורת דתית ומה גורלם בהיעלמות המסורת?

לצפיה והורדה (גוגל דוקס)

מיכאל רוזנק, 'החינוך היהודי: הערכה מחדש׳

החינוך ובתי הפר היהודיים בתפוצות: תפוצות ישראל כג, 3-4 (תשמה-תשמו), עמ' 46-29

על אתגר ההתבוללות היהודית בתפוצות והפילוסופיה החינוכיות ותוכניות החינוך לתלמידים, ילדים והורים הנדרשות כדי להיענות לאתגר זה. הייחוד שניתן ללמוד מכל זרם יהודי.

לצפיה והורדה (גוגל דוקס)

04

מיכאל רוזנק, 'מוקדים של הקצנה דתית: הבטים חינוכיים'

הגות בחינוך היהודי א (תשנ"ט), עמ' 155—172

ההקצנה והזיקה לפונדמנטליזם; הגדרת הפונדמנטאליזם והפתרונות שהוא מציע נוכח אתגרים שונים; החרדיות; פונדמנטאליזם של הרחבה והשלטות; בין החינוך החרדי לחרד"לי (חרדי-לאומי); ניגודיםם קיומיים מול ניגודים ערכיים; על הפרשנות; בין כבוד למכובדות; הצעת פילוסופיה חינוכית אלטרנטיבית.

לצפיה והורדה (גוגל דוקס)

05

שאלות ערכיות בעולם המדרש

מיכאל רוזנק, יונתן כהן

לצפיה והורדה (גוגל דוקס)

06

הגות פילוסופית ותיאוריה פדגוגית - לועזית

01

Michael Rosenak, "Jacob and Esau"

Niv HaMidrashia (1968), pp. 74-81 (on the Holocaust in our education)

מיכאל רוזנק, יעקב ועשיו: על השואה והחינוך: כיצד מתמודדים עם העבר?  מהו חינוך לאמונה והשגחה לאחר השואה?  כיצד מאפשרים אמון לאחר המשבר? כיצד מתמודדים עם הפיתוי להציב עצמנו מול וכנגד העולם כולו? מפגש עתידי של פיוס בין עשיו ליעקב

לצפיה והורדה (גוגל דוקס)

Michael Rosenak, "Jewish Education and Jewish Studies"

Jewish Studies 36 (1996), pp. 7-21

מיכאל רוזנק, חינוך יהודי ומדעי היהדות:  מה היחס בין לימודי יהדות לחינוך?  [1] מה הערך המוסף שניתן ללמוד מלימודים אלו?  [2] מדוע אנו חושבים שדברים אלו הם ערכים חיוביים שראוי להעבירם?  [3] כיצד יש להעבירם לתלמידים? מחקר נורמטיבי ודליברטיבי של החינוך היהודי; הזיקה שבין ההגות היהודית לבין הפילוסופיה של החינוך היהודי.

לצפיה והורדה (גוגל דוקס)

02

Michael Rosenak, "Jewish Religious Education and Indoctrination"

Studies in Jewish Education, Vol. I, Melton Centre for Jewish Education in the Diaspora, The Hebrew University, Jerusalem 1984, pp. 117-138

מיכאל רוזנק, חינוך יהודי דתי ואינדוקטרינציה: מהי אינדוקטרינציה?  האפשרויות החינוכיות העומדות בפני המחנך הדתי לנוכח סכנת האינדוקטרינציה; ממדים פילוסופיים, קיומיים ותרבותיים בחינוך היהודי-דתי; הניתן לשלב דת וחינוך ללא אינדוקטרינציה?  ההבחנה בין חינוך לאינדוקטרינציה; 

לצפיה והורדה (גוגל דוקס)

03

Michael Rosenak, "Jewish Types: Responses and Educational Options״

Jewish Education 52, 2 (1984), pp. 19-29

מיכאל רוזנק, דגמים יהודיים: תגובות ואפשרויות חינוכיות:  בעקבות ספרו של מילטון שטיינברג "A Partisan Guide to the Jewish Problem" שהוצגה כגלריה של דמויות יהודיות. המאמר מבקש לתאר את ההשלכות החינוכיות והמשנות החינוכיות שצומחות מתיאורן של הדמויות השונות.

לצפיה והורדה (גוגל דוקס)

04

05

Michael Rosenak, "Let's Talk About Judaism"

Niv HaMidrashia (1966), pp. 28-39

מיכאל רוזנק, "הבה נשוחח על יהדות":  הקושי בהגדרת מהי יהדות ומהו לימוד תורה במרחב הרב תרבותי של העם היהודי לתפוצותיו; פרישת הגישות וההבנות השונות בסוגיה זו.

לצפיה והורדה (גוגל דוקס)

06

Michael Rosenak, "Not Just in the Afternoon: On Integration Between the Sacred and the Secular in the Religious High School"

Niv HaMidrashia (Winter 1965), pp. 32-44

מיכאל רוזנק, "לא רק אחר הצהרים": על שילוב בין לימודי קודש ללימודי חול בתיכונים הדתיים":  על הזיקה בין לימודי ספרות כללית ללימוד תורה; על הבעיה החינוכית ווהחסר האינטלקטואלי בהפרדה בין קודש לחול.

לצפיה והורדה (גוגל דוקס)

Michael Rosenak, "On the Perfect Torah and the Stranger Within the Gates"

Education Towards Religious Humanism: The Melton Journal, The Jewish Theological Seminary of America,  New York (Summer 1985) (app. 8 pp.)

מיכאל רוזנק, תורה תמימה והזר בשערים-לזכרו של אוריאל טל: הסכנות הגלומות במפגש שבין יהדות לבין המציאות המודרנית והפוליטית של מדינת ישראל; חמש תגובות אפשריות למפגש שבין יהדות למודרנה: [1] החילוניות; [2] דתיות תמימה; [3] מסורתיות מתוחכמת; [4] קיומיות מוסרית; [5] דתיות דיאלקטית.

לצפיה והורדה (גוגל דוקס)

07

Michael Rosenak, "On the Teaching of Israel in Jewish Schools"

Jewish Education (Winter 1972), pp. 91-8

מיכאל רוזנק, על ההוראה אודות ישראל בבתי הספר היהודיים: השינוי בהבנת מדינת ישראל לאחר מלחמת ששת הימים; הטראומה של 67 והשפעתה על תפיסת ישראל; הזיקה העמוקה שנוצרה בין ישראל והתפוצות בשל אירועי 67; יצירת תחושת שייכות ואיום; קווי יסוד לפילוסופיה חינוכית ללימוד על טיבה של מדינת ישראל.מה היעדים החינוכיים המבוקשים ביחס ללימודי ישראל?

לצפיה והורדה (גוגל דוקס)

08

09

Michael Rosenak, "The Akedah - and What to Remember"

Tehillah le-Moshe: Biblical and Judaic Studies in Honor of Moshe Greenberg. Ed. by Mordechai Cogan, Barry L. Eichler, Jeffrey H. Tigay. Winona Lake, IN: Eisenbrauns, 1997, pp. 307-313

מיכאל רוזנק, העקידה ומה שיש לזכור: חינוך לאור סבל החיים;איך ניתן לחנך להיות אדם פתוח וחיובי לעולם שיש בו סבל? אברהם מחזיק בידו של יצחק ואלוהים המחזיק בידו של אברהם בהליכתם לעקידה.

לצפיה והורדה (גוגל דוקס)

10

Michael Rosenak, "Thoughts on Teaching Jewish Thought"

Niv HaMidrashia (1971), pp. 93-102

מיכאל רוזנק, הרהורים על הוראת מחשבת ישראל: התהליך האינטלקטואלי והחינוכי הייחודי של לימודי מחשבת ישראל והקשריו הפדגוגיים והתרבותיים

לצפיה והורדה (גוגל דוקס)

Michael Rosenak, "Towards a Curriculum for the Modern Orthodox School"

J. Sachs (ed.), Orthodoxy Confronts Modernity, Ktav in Association with Jews College, Hoboken, N.J. London 1991, pp. 62-80

מיכאל רוזנק, הרהורים על תוכנית הלימודים של בית הספר האורתודוקסי מודרני: האם שילוב כזה הוא אפשרי? בעקבות הרש"ר הירש, המהר"ל הרב קוק והרב סולובייצ'יק.

לצפיה והורדה (גוגל דוקס)

11

Michael Rosenak, "Travelling and Unfamiliar Road - A Midrash on Learning"

H. Marantz (ed.). Judaism and Education: Essays in Honor of Walter I. Ackerman. Ben-Gurion University of the Negev Press, Beer-Sheva 1998 , pp. 87-95

מיכאל רוזנק, להתהלך בדרך שאינה מוכרת: על לימוד מדרש; ג'ון דיואי והעמידה מול צומת דרכים, החובה להכריע ולקבל את הכלים להכרעה; כיצד מתמודדים עם משברים-סיפורי התורה; הקבוצות השונות של בני ישראל ומשה רבנו מול ים סוף; ללמוד להכריע הכרעות-תהליך ההתבגרות של בני ישראל על ים סוף

לצפיה והורדה (גוגל דוקס)

12

Michael Rosenak, "Zelophehod's Daughters, Religion and Religious Jewish Education," 

Journal of Jewish Education, Vol. 71, No. 1, (2005) pp. 5-21

מיכאל רוזנק, בנות צלפחד, דת וחינוך יהודי דתי: הבחנה בין בין דת משתמעת ודת מפורשת; ההשלכות של שתי תפיסות דת אלו על החיים הדתיים והחינוך; ההבחנה בין הוצ'ינגס ודיואי נוכח שתי תפיסות הדת ומול בובר וליבוביץ; האם המשתמעת "טובה" והמפורשת "רעה"?; האם ניתן לשלב את תפיסות הדת הללו? שתי תפיסות הדת במרחב הציבורי; אוהל מועד; בנות צלפחד וההשלכות החינוכיות.

לצפיה והורדה (גוגל דוקס)

13

רוזנק, חינוך מבוגרים וערכים יהודיים

רוזנק, חינוך מבוגרים וערכים יהודיים, גבולות ההוראה והחינוך; בין הוראה להטפה; חינוך "יש מאין"; בעית ההתחמקות מהדיון בנושאים מאתגרים; הצורך בכנות; הדדיות מוסרית; בהירות; יושרה; סמכות ותפקיד המורה

לצפיה והורדה (גוגל דוקס)

14

15

Michaek Rosenak, Remember the Days of Old,

Niv Hamidrashia, Winter 1964, pp. 17-22

מיכאל רוזנק, זכור ימות עולם, על לימוד ההיסטוריה במישור המדעי-מחקרי מול המישור הדתי-חינוכי. דת ומדע.

לצפיה והורדה (גוגל דוקס)

16

17

Michael Rosenak, "Between Texts and Contexts:  How May Tomorrow's Jewish Education Be Different"

M. Brown and I. Arbella (eds.), Creating The Jewish Future, New York 1999, pp.  162-179 (Appeared previously in the "Journal of Jewish Education" 63,3 [1997]).

בין טקסט להקשר: כיצד החינוך היהודי עשוי להשתנות בעתיד הקרוב, 

שלושה דגמים של מה צופן העתיד של החינוך היהודי:  [1] "שלום עליך נפשי" של מעטים וצדיקים; [2] נטורליזם חילוני. [3] דתיים תרבותיים. התנאים הנדרשים לקיומם של העמדות השונות: . שלושה דגמים של חינוך:  "ברוך שלא עשני אישה"; "המלמד תורה לעמו ישראל"; "אשר קדשנו במצוותיו"; "זה אלוהי אחסה בו"; מתי המשיח יגיע? ; על יראת שמים.

לצפיה והורדה (גוגל דוקס)

Michael Rosenak, "Coping and growing: reconciliation and self-discovery"

The Melton journal 27 (autumn 1993), pp. 3-4

מיכאל רוזנק, התמודדות וצמיחה, השלמה עצמית וגילוי עצמי: ללמוד לחיות עם זיכרונות; לחיות באופן אחראי: 'פסיכולוגיה של היום'; בין הבן לאביו המנוח: מדרש של פיוּס; מורים כילדים (לשעבר)

לצפיה והורדה (גוגל דוקס)

18

Michael Rosenak, "Corporal punishment in Jewish education; a philosophical-educational exploration"

Studies in Contemporary Jewry 18 (2002), pp. 168-185 (and in: P. Y. Medding (ed.), Jews and Violence: Images, Ideologies, Realities (Studies in Contemporary Jewry, Vol. XVIII), Oxford University Press, New York 2002, pp. 168-185.

מיכאל רוזנק:, יהודים ואלימות: דימויים, אידיאולוגיות ומציאות: מה נאמר בטקסטים הקלאסיים?  המורה: בין הילד לקהילה; להבין את הילד במקום שבו הוא נמצא; עונש גופני וחינוך לערכים; 

לצפיה והורדה (גוגל דוקס)

19

Michael Rosenak, Educated Jews; common elements

S. Fox, I. Scheffler & D. Marom (eds.),  Visions of Jewish Education, Cambridge University Press, Cambridge Mass. 2003, pp. 178-218

מיכאל רוזנק, היהודי המחונך:  שלושה ממדים חינוכיים; [1] מהם היסודות הפילוסופיים של החינוך המבוקש? [2] מהו החזון התרבותי העומד מאחורי גישת היהודי המחונך? [3] מהו החזון הקיומי של היהודי כאדם בהיותו מחונך?  החיים בעולם פלוראלי ונוכח ריבוי תרבויות ואמיתות; שפה וספרות; בין האנושי ליהודי-פרטיקולארי; בין היחיד לחברה; ביקורת ונאמנות; תיאוריה ופרקסיס; שתע תפיסות עולם בלימוד סיפורו של ש"י עגנון

עם נספח על עיקרי משנתו של רוזנק

לצפיה והורדה (גוגל דוקס)

20

21

Michael Rosenak, "Insight and Exegesis: An Exercise in Jewish Educational Thought"

Niv Hamidrashia 24-25 (1993), pp. 20-30

מיכאל רוזנק: תובנה ופרשנות: תרגיל במחשבה חינוכית יהודית, 

שאלות יסוד המעצבות פילוסופיה חינוכית: [1] מהו גוף הידע שיש ללמד ומדוע הוא חשוב לנו? [2] איך נדע שאכן ידע זה הוא החשוב למעשה החינוכי?  [3] איך אנו צריכים להעביר ידע זה  לתלמידים? הדגמה של שאלות אלו בלימוד מדרש

לצפיה והורדה (גוגל דוקס)

bottom of page