top of page

מאמריו

 

הגות ציונית דתית - עברית
Please reload

01

מיכאל רוזנק, "האם קיים יהודי דתי מודרני?"

כיוונים (חורף תשמ"ב), עמ' 13-19

על המורכבות הנדרשת ממי שהוא גם ציוני וגם דתי; גם דתי וגם מודרני. המורכבות המודרנית הזאת מטשטשת בפילוסופיה של החינוך הציוני דתי שהממדים המודרניים נעלמו ממנה; 

לצפיה והורדה (גוגל דוקס)

מיכאל רוזנק, 'גוש אמונים: האמנם הציונות הדתית של ימינו?'

בתפוצות הגולה 78/77 (תשלו), עמ' 50-45

המחלוקת הדתית בתוך הציונות הדתית שהיא המקור למתח הנראה רק כפוליטי; ביקורת על העדר המורכבות והעדר מתח ערכי בגוש אמונים; על חובת האחריות ההיסטורית הנעדרת מגוש אמונים; לאור מאמרו של אוריאל טל; סכנת המשיחיות הלבתי מבוקרת והקונקרטית

לצפיה והורדה (גוגל דוקס)

02

הגות ציונית דתית - לועזי
Michael Rosenak, "Religious Reactions to the Six-Day War: Testimony and Theology"

The Impact of the Six Day War: A Twenty Year Assessment, S. J. Roth (ed.), The Macmillan Press, Ltd., London 1988, pp. 209-231

מיכאל רוזנק, התגובה הדתית למלחמת ששת הימים: עדות ותיאולוגיה: מהי "תגובה דתית" לאירוע היסטורי שיש בו משמעות יתרה-למשל מלחמת ששת הימים או שואה? מהם היסודות החינוכיים המביעים חוויות אלה וכיצד אפשר לפרשם? מה מקומו ומה שליחותו של המחנך לנוכח "ימים גדולים" הנראים כפותחי שערי אמונה אף עבור מי שאינם דתיים? כמה דגמים של תגובה 

לצפיה והורדה (גוגל דוקס)

01

02

Michael Rosenak, 'Standing up to the "pious ones;"

religious Zionist reflections', The Melton journal, no. 20 (spring 1986), pp. 3-4

מיכאל רוזנק, בין הציונות לחרדיות: המהפיכה הציונית ואי הנחת מדתיות בלב; ההתנגשות בין חדש לישן; הציונות התית כבלתי מקובלת על הציונים מכאן והדתיים מכאן; העדר סובלנות חרדית; ישוב ישן מול חדש

לצפיה והורדה (גוגל דוקס)

Michael Rosenak, "In a time of trouble: reflections of a religious Zionist"

Tikkun, vol. 3, no. 3 (May-June 1988), pp. 56-60, 124-127

מיכאל רוזנק, עת צרה היא: הרהורים על הציונות הדתית: מאמר ביקורתי על מגבלות הכח; חובת המוסריות; סכנת איבוד הכיוון של הציונות הדתית בשל שיכרון הכוח; חילול השם; בין השואה למלחמת ששת הימים

לצפיה והורדה (גוגל דוקס)

03

Michael Rosenak, Israel: Eretz Israel, land of promise

Union of Orthodox Jewish Congregations of America, Youth Division, National Conference of Synagogue Youth, New York 1964

מיכאל רוזנק, ארץ ישראל ארץ ההבטחה: המהלך המודרני של שיבה; היהדות בארץ ישראל; המשמעות של ארץ ישראל; עם סגולה

לצפיה והורדה (גוגל דוקס)

04

Michael Rosenak, "On Zionism and Jewish happiness (Reflections on the War in Lebanon")

Forum, no. 45 (Summer 1982), pp. 9-13

מיכאל רוזנק, על ציונות ושמחה יהוית: בעקבות מלחמת לבנון: גערת הרמן כהן על הציונות שהיא מבקשת להיות מאושרת בהווה כמעשה אנטי משיחי; התסכול של חוסר הלגטימיות של קיומה של מדינת ישראל; הגורל של המדינה הכרוך במאבק מתמיד; על הקשיים של להיות עם סגולה ורמון לנורמאליות; בעקבות מאבקי יעקב אבינו ותפילות משה רבנו.

לצפיה והורדה (גוגל דוקס)

05

bottom of page